ลงทะเบียนสอบอย่างไร

1 บันทึกข้อมูล
2 ส่งเอกสาร
3 ชำระเงิน

ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามผู้ประสานงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 8 ชั้น 2 เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 089-114-8288, 064-519-9146, 02-649-5000 ต่อ 11371 15363 โทรสาร 0-2262-1745

oicrecruitment2018.com

จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 น.
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร 089-114-8288, 064-519-9146, 02-649-5000 ต่อ 11371 15363

รายการ Q & A


ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปยื่นชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2561 ภายใน เวลาทําการของธนาคาร โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน 450 บาท เมื่อชําระเงินแล้วให้เก็บเอกสารการชําระเงินไว้เป็นหลักฐาน และให้นํามายื่นเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในวันสอบคัดเลือกด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกในครั้งนั้น

ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ให้แนบหลักฐานการชําระเงินทางระบบ Online เพื่อยืนยันการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ที่มีเลขประจําตัวสอบได้เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th

ในช่วงเวลา 08.30 น. – 17.00 น. จะมีผู้เข้ามาสมัครสอบเป็นจํานวนมาก ซึ่งผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงจะได้เปรียบผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วต่ำ ดังนั้นหากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการสมัครในช่วงเวลาดังกล่าว

แนะนำให้ ใช้เว็บบราว์เซอร์ Google Chrome, IE (Windows Internet Explorer) หรือ Microsoft Edge เป็นหลัก เพราะเว็บไซต์ไไม่ได้รองรับสนับสนุนการใช้งานจากเว็บบราว์เซอร์ Safari

ทําการสมัครสอบใหม่ ในกรณีที่มีการกรอกเลขประจําตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งใบสมัครเกี่ยวกับการสมัคร


อัตราเงินเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เริ่มต้นในอัตราเดือนละ 22,600 บาท ไม่รวมค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนจะพิจารณาจาก ประสบการณ์ และค่าตอบแทนที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเคยได้รับ

ค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว (รวมถึงบิดา-มารดา) ค่ารักษาพยาบาลหลังการเกษียณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตราสูงสุด 15% ค่าใช้จ่ายในการสอบเพื่อขอรับใบรับรองวิชาชีพ ทุนการศึกษาและอื่นๆ

สำนักงาน คปภ. มีค่าตอบแทนวิชาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีใบรับรองวิชาชีพด้านกฎหมาย (เนติบัณฑิต) ด้านบัญชี และด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

คุณลืมรหัสผ่าน?

TOP