ลงทะเบียนสอบอย่างไร

1 บันทึกข้อมูล
2 ส่งเอกสาร
3 ชำระเงิน

ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามผู้ประสานงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 8 ชั้น 2 เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 089-114-8288, 064-519-9146, 02-649-5000 ต่อ 11371 15363 โทรสาร 0-2262-1745

oicrecruitment2018.com

จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 น.
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร 089-114-8288, 064-519-9146, 02-649-5000 ต่อ 11371 15363
01

ขั้นตอนที่ 1

ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปยื่นชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2561 ภายในเวลาทําการของธนาคาร โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน 450 บาท เมื่อชําระเงินแล้วให้เก็บเอกสารการชําระเงินไว้เป็นหลักฐาน และให้นํามายื่นเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในวันสอบคัดเลือกด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกในครั้งนั้น

02

ขั้นตอนที่ 2

ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ให้แนบหลักฐานการชําระเงินทางระบบ Online เพื่อยืนยันการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบที่มีเลขประจําตัวสอบได้เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th

คุณลืมรหัสผ่าน?

TOP